Nieuwsberichten en privacyreglement


​​​​​​​                                 Jaarvergadering op 19 maart 2024

          Waar?: In de Hege Stins om 20.00 u.  Benodigde documenten zijn door de leden op te vragen bij de secretaris.


Korte samenvatting van agendapunt 10 van de jaarvergadering over 2021 gehouden op 28 maart 2022


Overeenkomstig het bepaalde in de (oude) statuten van de vereniging treedt op als:

voorzitter : dhr. Larooi en als secretaris: mevrouw G. Bijlsma - Sinnema.

De voorzitter opent de vergadering en constateert:

De algemene vergadering is op juiste wijze bijeengeroepen.
De bestuurders van de vereniging zijn in de gelegenheid gesteld tot het uitbrengen van hun raadgevende stem.

Het voorstel tot de statutenwijziging heeft voor de vergadering ter inzage gelegen voor de leden. De vereniging heeft in totaal 646 leden.
Op de vergadering zijn 5 leden aanwezig. Daarmee wordt voldaan aan de vereisten van artikel 19 van de (oude) statuten om op de geagendeerde voorstellen tot statutenwijziging een rechtsgeldig besluit te nemen.
Minstens twee derde deel van de leden moet instemmen met de gewijzigde statuten

Aan de orde komt het volgende geagendeerde voorstel:
1. Het wijzigen van de statuten van de vereniging, een en ander overeenkomstig het ontwerp dat door de Wit en Dijkstra Netwerk notarissen is opgemaakt (nr 2022V34539LP)

Het voorstel wordt door de voorzitter in stemming gebracht.

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Vervolgens constateert de voorzitter dat deze uitslag door niemand is betwist.

De voorzitter sluit dit gedeelte van de vergadering.


fDe benodigde documenten. die nodig zijn voor het opmaken van de nieuwe statuten door de notaris, worden verzonden
De nieuwe statuten gaan gelden vanaf de dag dat de statuten bij de notaris zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Het gehele jaarverslag is door de leden op te vragen voor de volgende ledenvergadering over 2022 in het voorjaar 2023.

Privacystatement Uitvaartvereniging De Laatste Eer Stiens
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Stiens, gevestigd aan Hynstewaed 6, 9041 CV Stiens is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Secretaris:
Mevr. G.M. Bijlsma-Sinnema
Hynstewaed 6
9051 CV Stiens
Tel. 058-2574181
E-mail: secretaris@delaatsteeerstiens.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Stiens verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers Als je er van overtuigd bent dat wij
zonder je toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld neem dan contact met ons op via secretaris@delaatsteeerstiens.nl

Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Stiens verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw contributiebetaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Geautomatiseerde besluitvorming
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Stiens neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's
of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Stiens tussen zit.
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Stiens gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • MS Office en mailprogramma's, voor correspondentie, facturering etc.
  • Membercontrol (leden)administratiepakket
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Stiens bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens lidmaatschap
Bewaartermijn tot maximaal 5 jaar na beëindiging lidmaatschap van de vereniging, mits aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Stiens verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst
met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Stiens gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Stiens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@delaatsteeerstiens.nl
Verwijdering uit het systeem is alleen mogelijk als je aan alle financiële verplichtingen hebt voldaan.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Stiens wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Stiens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met ons via secretaris@delaatsteeerstiens.nl